Math Grade 2 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 2

Acellus Math Grade 2

Tổng quan

📚Khóa học Toán lớp 2 của Acellus tập trung rèn luyện cho học sinh sự thông thạo với các phép cộng và trừ, sử dụng các đơn vị đo lường tiêu chuẩn, cũng như mô tả và phân tích hình dạng. Sau khi hoàn thành môn Toán lớp 2 của Acellus, học sinh sẽ có thể giải các bài toán đố; viết cấu tạo của số, xác định giá trị hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm; cộng, trừ, ước lượng, so sánh, sắp xếp, nhóm lại và viết dạng mở rộng của các số có ba chữ số; cộng và trừ bội số của 100…

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 22 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Ôn tập bổ trợ 1

Bài 2 – Ôn tập bổ trợ 2
Bài 3 – Phép trừ
Bài 4 – Phép cộng và phép trừ
Bài 5 – Giá trị trên trục số
Bài 6 – Làm tròn, so sánh và đọc biểu đồ
Bài 7 – Phép cộng hai chữ số I
Bài 8 – Phép cộng hai chữ số II
Bài 9 – Phép trừ hai chữ số I
Bài 10 – Phép trừ hai chữ số II
Bài 11 – Phép cộng và phép trừ II
Bài 12 – Thu thập và vẽ biểu đồ dữ liệu
Bài 13 – Tiền
Bài 14 – Thời gian
Bài 15 – Hình học phẳng
Bài 16 – Đơn vị đo độ dài I
Bài 17 – Đơn vị đo độ dài II
Bài 18 – Khám phá phân số
Bài 19 – Giá trị trên trục số II
Bài 20 – Phép cộng ba chữ số
Bài 21 – Phép trừ ba chữ số
Bài 22 – Giới thiệu về phép nhân

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12