ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Thời khóa biểu ICS Viet Nam

1. Thời khóa biểu Hệ phổ thông Mỹ Acellus

 

Thời khoá biểu lớp học Homeschool Acellus Grade K – 4 | Hệ A và B (áp dụng tháng 5/2023)
GradeMôn họcICS Class (Lớp học với GVNN)
Grade K & 1MathThứ 2: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 3: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Grade 2 & 3MathThứ 2: 18:45 – 19:25
Social StudiesThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25
Grade 4MathThứ 2: 19:30 – 20:10
Social StudiesThứ 3: 19:30 – 20:10
Language ArtsThứ 4: 19:30 – 20:10
ScienceThứ 5: 19:30 – 20:10
Thời khoá biểu lớp học Homeschool Acellus Grade 5-8 | Hệ A (áp dụng từ tháng 5/2023)
GradeMôn họcICS Class (Lớp học với GVNN)
Grade 5MathThứ 2: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 2: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
ScienceThứ 4: 18:45 – 19:25
Grade 6Ancient CivilizationsThứ 2: 18:00 – 18:40
MathThứ 2: 18:45 – 19:25
Earth ScienceThứ 4: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
Grade 7GeographyThứ 2: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 2: 19:30 – 20:10
Physic ScienceThứ 4: 18:45 – 19:25
MathThứ 4: 19:30 – 20:10
Grade 8Language Arts Thứ 2: 18:00 – 18:40 
Geography Thứ 2: 18:45 – 19:25 
Math Thứ 4: 18:00 – 18:40 
Physic Science Thứ 4: 18:45 – 19:25 
Thời khoá biểu lớp học Homeschool Acellus Grade 5 | Hệ B (áp dụng từ THÁNG 5/2023)
GradeMôn họcICS Class (Lớp học với GVNN)
Grade 5Language ArtsThứ 3: 18:00 – 18:40
MathThứ 3: 18:45 – 19:25
ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 5: 18:45 – 19:25

2. ICS Club Timetable (thời gian của các buổi học tại CLB)

 

Thời khoá biểu của các câu lạc bộ ICS
GradeCâu lạc bộThời gian sinh hoạt hàng tuần
Grade K-1Exploration for KiddieThứ 6: 18h00 – 18h50
Show and Tell ClubThứ 7: 18h00 – 18h50
Grade 2-3STEM Grade 2-3Thứ 6: 18h00 – 18h50
Junior 1 Art Club – Grade 2-3Thứ 6: 18h00 – 18h50
Speaking Club – Grade 2-3Thứ 7: 18h00 – 18h50
Grade 4-5STEM Grade 4-5Thứ 6: 19h00 – 19h50
Junior 2 Art Club – Grade 4-5Thứ 6: 19h00 – 19h50
Debate Club Beginner – Grade 4-5Thứ 7: 19h00 – 19h50
Debate Club Intermediate – Grade 4-5Thứ 7: 19h00 – 19h50
Grade 6-7-8STEM Grade 6-7-8Thứ 6: 20h00 – 20h50
Teen Arts Club – Grade 6-7-8Thứ 6: 20h00 – 20h50
Debate Club Beginner – Grade 6-7-8Thứ 7: 20h00 – 20h50
Debate Club Intermediate – Grade 6-7-8Thứ 7: 20h00 – 20h50