ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Thời khóa biểu ICS Viet Nam

1. Thời khoá biểu hệ phổ thông Mỹ Acellus

thời khoá biểu lớp học homeschool Acellus

 

2. ICS Club Timetable (thời gian của các buổi học tại CLB)

Thời khoá biểu CLB 20-05-2022