ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Thời khóa biểu ICS Viet Nam

1. Thời khóa biểu Hệ phổ thông Mỹ Acellus

 

Thời khoá biểu lớp học Homeschool Acellus Grade K – 8 | Hệ B1 (áp dụng từ ngày 27/06/2022)
GradeMôn họcICS Class (Lớp học với GVNN)
Grade K & 1MathThứ 2: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 3: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Grade 2 & 3MathThứ 2: 18:45 – 19:25
Social StudiesThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25
Grade 4 & 5MathThứ 2: 19:30 – 20:10
Social StudiesThứ 3: 19:30 – 20:10
Language ArtsThứ 4: 19:30 – 20:10
ScienceThứ 5: 19:30 – 20:10
Grade 6MathThứ 2: 18:00 – 18:40
Ancient CivilizationsThứ 3: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
Earth ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Grade 7MathThứ 2: 18:45 – 19:25
GeographyThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
Physical ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25
Grade 8MathThứ 2: 19:30 – 20:10
GeographyThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 19:30 – 20:10
Physical ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25

 

Thời khoá biểu lớp học Homeschool Acellus Grade K – 4 | Hệ A2 (áp dụng từ ngày 27/06/2022)
GradeMôn họcICS Class (Lớp học với GVNN)
Grade K & 1MathThứ 2: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 3: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Grade 2 & 3MathThứ 2: 18:45 – 19:25
Social StudiesThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25
Grade 4MathThứ 2: 19:30 – 20:10
Social StudiesThứ 3: 19:30 – 20:10
Language ArtsThứ 4: 19:30 – 20:10
ScienceThứ 5: 19:30 – 20:10

 

Thời khoá biểu lớp học Homeschool Acellus Grade K – 4 | Hệ A3 (áp dụng từ ngày 20/06/2022)
GradeMôn họcICS Class (Lớp học với GVNN)
Grade KMathThứ 2: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 3: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Grade 1MathThứ 2: 18:00 – 18:40
Social StudiesThứ 3: 18:00 – 18:40
Language ArtsThứ 4: 18:00 – 18:40
ScienceThứ 5: 18:00 – 18:40
Grade 2MathThứ 2: 18:45 – 19:25
Social StudiesThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25
Grade 3MathThứ 2: 18:45 – 19:25
Social StudiesThứ 3: 18:45 – 19:25
Language ArtsThứ 4: 18:45 – 19:25
ScienceThứ 5: 18:45 – 19:25
Grade 4MathThứ 2: 19:30 – 20:10
Social StudiesThứ 3: 19:30 – 20:10
Language ArtsThứ 4: 19:30 – 20:10
ScienceThứ 5: 19:30 – 20:10

 

2. ICS Club Timetable (thời gian của các buổi học tại CLB)

 

Thời khoá biểu của các câu lạc bộ ICS
GradeCâu lạc bộThời gian sinh hoạt hàng tuần
Grade K-1Exploration for KiddieThứ 6: 18h00 – 18h50
Show and Tell ClubThứ 7: 18h00 – 18h50
Grade 2-3STEM Grade 2-3Thứ 6: 18h00 – 18h50
Junior 1 Art Club – Grade 2-3Thứ 6: 18h00 – 18h50
Speaking Club – Grade 2-3Thứ 7: 18h00 – 18h50
Grade 4-5STEM Grade 4-5Thứ 6: 19h00 – 19h50
Junior 2 Art Club – Grade 4-5Thứ 6: 19h00 – 19h50
Debate Club Beginner – Grade 4-5Thứ 7: 19h00 – 19h50
Debate Club Intermediate – Grade 4-5Thứ 7: 19h00 – 19h50
Grade 6-7-8STEM Grade 6-7-8Thứ 6: 20h00 – 20h50
Teen Arts Club – Grade 6-7-8Thứ 6: 20h00 – 20h50
Debate Club Beginner – Grade 6-7-8Thứ 7: 20h00 – 20h50
Debate Club Intermediate – Grade 6-7-8Thứ 7: 20h00 – 20h50