Language Arts Grade 1 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 1

Tổng quan

📚Nghệ thuật ngôn ngữ/ Đọc Lớp 1 sử dụng sách, truyện và thơ phù hợp với độ tuổi để dạy nhận dạng chữ cái, hỗ trợ đọc và làm quen với văn bản thông tin.

Acellus Language Arts Grade 1

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 14 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Nhận thức âm vị và âm thanh phụ âm
Bài 2 – Câu và Từ chính tả
Bài 3 – Câu và nguyên âm ngắn
Bài 4 – Thuyết minh cá nhân và Đọc các nguyên âm dài
Bài 5 – Các thể loại khác nhau và các nhóm đọc nguyên âm
Bài 6 – Các phụ âm
Bài 7 – Các phụ âm và danh từ
Bài 8 – Danh từ Số nhiều và Book report
Bài 9 – Nhóm phụ âm và động từ
Bài 10 – Viết giải nghĩa và đọc âm tiết
Bài 11 – Nhóm phụ âm và phi hư cấu
Bài 12 – Nguyên âm dài và phi hư cấu
Bài 13 – Nguyên âm và m tiết dài
Bài 14 – Nguyên âm-tính từ dài và ngắn

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12